Regulamin sklepu internetowego HARD-ENDURO.PL

I. USŁUGODAWCA - SPRZEDAWCA
Usługodawcą - sprzedawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.hard-enduro.pl jest firma Hard-Enduro.pl Piotr Wolski z siedzibą w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Gdańska 28, NIP: 589-188-34-68.

II. USŁUGOBIORCA - KONSUMENT
Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

III. KONTAKT
Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez telefon 530-182-472 oraz adres e-mail sklep@hard-enduro.pl podany w zakładce KONTAKT lub formularz kontaktowy na stronie.


IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Do składania zamówień w firmie Hard-Enduro.pl służy witryna internetowa o adresie www.hard-enduro.pl. Jeżeli rodzaj zamawianego towaru wymaga określenia szczegółów jego zastosowania/przeznaczenia (np. marka i model motocykla) to prosimy dodać stosowną informację w polu komentarza do zamówienia. Zamówienia złożone do godziny 12 zazwyczaj realizujemy tego samego dnia przy czym realizacja nie obejmuje czasu dostawy.

V. WYSYŁKA I KOSZTY
Większość paczek wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej POCZTEX – firma Hard-Enduro.pl ze sklepem internetowym pod adresem www.hard-enduro.pl zastrzega sobie prawo do zmiany dostawcy według własnego uznania. Koszt wysyłki jest podawany w podsumowaniu koszyka i jest zależny od wybranego przewoźnika - opcji dostawy oraz gabarytów zamówienia. Wysyłka darmowa obowiązuje przy zakupach za kwotę równą lub wyższą 500 zł - nie dotyczy przesyłek wielkogabarytowych np. motocykli, półpalet i palet.

VI. FORMY PŁATNOŚCI I CENY


- płatność za pobraniem (zakupy do 1000 zł)

- przedpłata na konto

Ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i jako takie nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń w stosunku do sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen oraz występowania błędów. Ceny są na bieżąco aktualizowane z uwagi na zmiany cen producentów/dostawców i zmiany kursu walut. Ceny mają charakter informacyjny.

VII. REKLAMACJE

W przypadku wystąpienia wady produktu reklamacje można składać:

1. Osobiście w siedzibie firmy Hard-Enduro.pl.

2. Listownie na adres: Hard-Enduro.pl ul.Gdańska 28 , 83-300 Kartuzy.

3. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@hard-enduro.pl

4. Telefonicznie pod numerem: 530-182-472.

W celu ułatwienia i przyspieszenia procesu reklamacyjnego można skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.hard-enduro.pl w zakładce „Reklamacje”. W celu rozpatrzenia reklamacji konsument dostarczy produkt wraz z dowodem zakupu do placówki w której dokonano zakupu bądź prześle produkt na adres:Hard-Enduro.pl ul.Gdańska 28 , 83-300 Kartuzy wraz załączonym formularzem reklamacyjnym lub poniższymi informacjami: 1. okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady, 2. żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, 3. danych kontaktowych składającego reklamację. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności/wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, konsument obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

Tam gdzie wyraźnie nie zastrzeżono każdy oferowany przez sprzedawcę produkt jest fabrycznie nowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w przepisach zawartych w Tytule XI Dział II –„rękojmia za wady” ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 ze zmian). Wada fizyczna : polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: - nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; - nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawił próbkę lub wzór; - nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia do takiego jej przeznaczenia: - została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. W przypadku gdy kupującym jest konsument, na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadziła rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczanie na rzeczy swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli te czynności zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. Wada prawna : sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy konsumentowi. W przypadku gdy kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku sprzedaży z udziałem konsumenta, bieg terminu nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od chwili wydania rzeczy konsumentowi. Jeżeli towar ma wadę, konsument może złożyć oświadczenie (tryb składania reklamacji określono poniżej) o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił za dość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Jeżeli towar ma wadę, konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałyby kupującego inny sposób zaspokojenia. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku uchybienia powyższego terminu ze strony sprzedawcy uważa się, że żądanie konsumenta jest uzasadnione. W przypadku uznania reklamacji sprzedawca zobowiązuje się do: - wymiany lub usunięcia wady w możliwie jak najszybszym terminie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego, - w wyniku odstąpienia od umowy bądź obniżenia ceny; zwrotu należnej kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru na rachunek bankowy wskazany przez konsumenta. - zwrotu poniesionych kosztów związanych z dostarczeniem wadliwego produktu.

VIII. ZWROTY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz.827) - zwaną dalej ustawą - konsument który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której sprzedawca wydaje rzecz będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (art.27 ustawy). Do zachowania terminu określonego powyżej wystarczy przekazanie sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

1. Osobiście w siedzibie firmy Hard-Enduro.pl

2. Pocztą tradycyjną na adres: 83-300 Kartuzy ul.Gdańska 28

3. W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: sklep@hard-enduro.pl.

Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia zamieszonego na stronie www.hard-enduro.pl w zakładce „Zwroty”. W przypadku gdy sprzedawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyła niezwłocznie przy pomocy tego samego środka porozumiewania się, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą (art. 31 ustawy) Sprzedawca zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli konsument wybrał inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych dodatkowych kosztów co oznacza, że konsumentowi przysługuje zwrot najtańszych kosztów dostawy oferowanych przez sprzedawcę. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej (art. 32 ustawy). Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem (art. 34 ust. 1 ustawy). Konsument ponosi koszty zwrotu towaru sprzedawcy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób przekraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (art. 34 ust. 4 ustawy). Wyłączenia wykonywania prawa odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (art. 38 ustawy): - o świadczenie usług, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; - w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; - w której przedmiotem świadczenia jest produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; - w której przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; - w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi sprzedawca nie ma kontroli; - w której konsument wyraźnie żądał, aby sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub produktów; - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; - zawartej w drodze aukcji publicznej; - o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Postanowienia końcowe

 • Firma Hard-Enduro.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

 • Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: info@hard-enduro.pl

 • Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.

 • Usługodawca ( sklep ) zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyn.

 • Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883)

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.

 • Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są własnością tychże firm.

 • Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 • Produkty oferowane na stronie nie są powiązane z ofertą sklepu stacjonarnego i odwrotnie
 • Na stronie mogę występować błędy
 • Zdjęcia są przykładowe i nie przedstawiają rzeczywistego produktu prosimy o kontakt w razie niejasności
 • Zamówienie może zostać przez nas anulowane.
 • Sklep Internetowy i sklep stacjonarny dysponują różnym towarem i nie są ze sobą powiązane toteż mogą występować różnice w ofercie.